بودجه بازاریابی

چگونه در رکود اقتصادی بودجه بازاریابی و تبلیغات خود را تخصیص دهیم؟(قسمت دوم)

چگونه در رکود اقتصادی بودجه بازاریابی و تبلیغات خود را تخصیص دهیم؟(قسمت دوم)

با توجه به دوران رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، یک بنگاه اقتصادی، نیاز مبرم به امور بازاریابی و تبلیغات، جهت فروش بیشتر و جذب مشتری بیشتر دارد. بنابراین وظیفه  یک مدیر بازاریابی حرفه ای  در قبال بودجه ، عبارت است از:

­_تعیین بودجه

_تخصیص بودجه

_تامین بودجه

الف: تعیین بودجه:

برای تخصیص بودجه بازاریابی از دو روش استفاده می شود.

روش نخست:

تقسیم بازارهای جغرافیایی بنگاه اقتصادی بر اساس قانون ۸۰-۲۰٫

هر بازار جغرافیایی که ۸۰% فروش بنگاه اقتصادی را در بر دارد، ۸۰% بودجه بازاریابی را به خود اختصاص می دهد و سایر بازارهای جغرافیایی ، ۲۰% بودجه را به خود اختصاص می دهند.

روش دوم:

از این روش تخصیص بودجه بازاریابی، زمانی استفاده می شود که سبد محصول و یا بازار بنگاه اقتصادی ما متنوع است، تخصیص بودجه بازاریابی بر اساس ماتریس BCG (Boston consulting group،گروه مشاوران بوستون)، با توجه به تقسیم بندی بر اساس:برند،خط تولید محصول و محصول، (معمولا پایه خط تولید در نظر گرفته می شود)،تقسیم بندی می شود.

در این ماتریس، محور عمودی را سهم بازاری که توسط رقبای اصلی شرکت به وجود آمده، تشکیل می دهد و به صورت تخمینی، میانگین سهم بازار را بدست آورد و محور اقفی را زمانی که نرخ رشد اقتصادی کشور بیش از ۳%  باشد  و هر محصول که فروش آن بیش از ۳% باشد، در محور افقی قرار دارد و اگر نرخ رشد اقتصادی کشور و یا فروش محصول کمتر از ۳% باشد، باید نرخ رشد تورم را در نظر گرفت. چرا که محصول تولیدی بنگاه اقتصادی که کمتر از نرخ رشد اقتصادی کشور رشد کند، یعنی ضعیف عمل کرده حتی اگر از نرخ تورم هم کمتر باشد.

ستاره: برند ، لاین محصول و یا محصولی که هم سهم بازار بالایی دارد و هم نرخ رشد بیش از ۳% دارد، گروه ستاره را تشکیل می دهد

علامت سوال: برند ، لاین محصول و یا محصولی که سهم بازار بالایی دارد ولی نرخ رشد به دلیل کم کاری،کمتر از ۳% دارد، گروه علامت سوال را تشکیل می دهد.

گاو شیرده: برند ، لاین محصول و یا محصولی که  سهم بازار پایینی  دارد ولی نرخ رشد بیشتر از ۳% دارد، گروه گاو شیرده  را تشکیل می دهد.

نکته: چرخش بازار همیشه از ستاره به علامت سوال، گاو شیرده و سپس به سگ ختم می گردد.

سگ: برند ، لاین محصول و یا محصولی که هم سهم بازار پایینی دارد و هم نرخ رشد ک از ۳% دارد، گروه سگ را تشکیل می دهد.

قوانین:

  • تخصیص ۵۰% بودجه بازاریابی به برند یا محصولات ستاره برای حفظ آن به عنوان ستاره
  • تخصیص ۳۰% بودجه بازاریابی به برند یا محصولات علامت سوال
  • تخصیص ۲۰ % بودجه بازاریابی به برند یا محصولات گاو شیرده

نکته: از ماتریس BCG، به عنوان اساس تحلیل مدیریت سبد سهام شرکتها جهت خرید سهام آن شرکت، استفاده می شود. یعنی اگر ۸۰% فروش آن از محصولات ستاره و یا علامت سوال و ۲۰% آن از گاو شیرده و یا سگ، تشکیل شده باشد، قابل سرمایه گذاری است .

تعیین بودجه

چگونه در دوران رکود اقتصادی بودجه بازاریابی خود را تنظیم و تامین کنیم؟ ( قسمت اول )

چگونه در دوران رکود اقتصادی بودجه بازاریابی خود را تنظیم و تامین کنیم؟ ( قسمت اول)

با توجه به دوران رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، یک بنگاه اقتصادی، نیاز مبرم به امور بازاریابی و تبلیغات، جهت فروش بیشتر و جذب مشتری بیشتر دارد. بنابراین وظیفه  یک مدیر بازاریابی حرفه ای  در قبال بودجه ، عبارت است از:

­_تعیین بودجه

_تخصیص بودجه

_تامین بودجه

الف: تعیین بودجه:

در این روش، به صورت سنتی و یا درحد استطاعت، مدیر یک بنگاه اقتصادی، از سود خالص ناشی از فروش محصول یا خدمات، بودجه تبلیغات را تعیین می کرد. این روش به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل تاثیر گذار در بازار، نادرست است. چرا که اگر فروش کم شود یا صفر شود، بودجه بازاریابی و تبلیغات نیز صفر می شود که منجر به ورشکستگی بنگاه اقتصادی می گردد.

-روش اصولی برای تعیین بودجه، روش درصد از فروش است.

منظور از درصد از فروش، فروش کلی شرکت، لاین محصول و همچنین فروش محصول می باشد. یعنی میزان درصد از فروش هر محصول؛ مبنای محاسبه بودجه بازاریابی قرار می گیرد.

فرمول تعیین بودجه به روش درصد از فروش:

 Sn*Xn

مقدار فروش محصولSn= n

درصد از فروش محصولXn= n

در این روش برای یافتن x، از روش تحلیل بازار استفاده می کنیم. یعنی پاسخ دهی به ۴ سوال

  • میزان شهرت برند بنگاه اقتصادی :                 زیاد۱                متوسط ۲               کم۳
  • تعداد مشتریان هدف بنگاه اقتصادی:             زیاد ۳               متوسط ۲               کم ۱
  • شدت رقابت در بازار هدف:                           زیاد ۳               متوسط ۲                کم۱
  • حساسیت مشتریان به قیمت:                         زیاد ۱               متوسط ۲                کم۳

تحلیل اعداد به دست آمده:

اگر عدد به دست آمده بین ۴ تا ۷ باشد ،     ۴% تا ۳%  X=

اگر عدد به دست آمده بین ۸ تا ۱۱ باشد،    ۵% تا ۴%  X=

اگر عدد به دست آمده، ۱۲ باشد،               ۷% تا ۵%  X=

مثال:

اگر مقدار بدست آمده از فروش محصول شماره ۱، ۵۰ میلیون تومان در سال است و درصد مشخص شده از پاسخ دهی به سوالات بالا، ۵% است، بنابراین مقدار بودجه مورد نظر برای انجام عملیات بازاریابی و تبلیغات برای سال جدید می شود: ۲میلیون و پانصد هزار تومان.

۲۵۰۰۰۰۰= ۵% * ۵۰۰۰۰۰۰۰          Sn*Xn

 

 

قسمت دوم این مقاله