برنامه بازاریابی
برندینگ
بخش بندی بازار
افزایش رضایتمندی مشتریان

وفادار سازی مشتریان
ایجاد و یا گسترش شبکه پخش و توزیع
آموزش فروشنده حرفه ای
آشنایی با فنون مذاکره
آموزش زبان بدن
غلبه بر رقبا و جلوگیری از نفوذ آنان به بازار